خانه / اخبار / آخرین قیمت محصولات پتروشیمی / اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی منتهی به یکشنبه 11 تیرماه  96
http://www.telegram.me/pcenews

اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی منتهی به یکشنبه 11 تیرماه  96

نیپنا-قیمت های پایه محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به یکشنبه 11 تیر ماه 1396 توسط دفتر توسعه صنایع تکمیلی اعلام شد.

میانگین قیمت های جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به یکشنبه 11 تیرماه  96 بر پایه نرخ ارز 37541 ریال اعلام شد.
علاقمندان جهت دریافت  فایل pdf فهرست قیمت های پایه به اینجا مراجعه کنند و جهت دریافت  فایل Excel فهرست قیمت های پایه به اینجا مراجعه کنند
مجتمع توليدي محصول قيمت(ريال بر كيلوگرم)
آريا ساسول پلي اتيلن سبك فيلم 0190 41110
آريا ساسول پلي اتيلن سبك فيلم 0030 45221
آريا ساسول پلي اتيلن سبك فيلمLP0470KJ 41823
آريا ساسول پلي اتيلن سبك فيلم 1922LIM 41823
آريا ساسول پلي اتيلن سنگين بادي 5020 37505
آريا ساسول پلي اتيلن سنگين فيلم 3713HMF 38468
آريا ساسول پلي اتيلن سنگين فيلم 5110HCH 38468
اروند پلي وينيل كلرايد 6532S 31471
اروند پلي وينيل كلرايد 7042S 34618
اروند پلي وينيل كلرايد 7242E 33988
اروند پلي وينيل كلرايد 7244E 33988
اروند پلي وينيل كلرايد 6834E 33988
اميركبير پلي اتيلن سبك فيلمH 2420 41110
اميركبير پلي اتيلن سبك فيلمK 2420 41110
اميركبير پلي اتيلن سبك فيلمD 2420 45221
اميركبير پلي اتيلن سبك فيلمF 2420 41110
اميركبير پلي اتيلن سنگين فيلم 5EX 38468
اميركبير پلي اتيلن سنگين اكستروژن 3PE100)EX) 41496
اميركبير پلي اتيلن سنگين اكستروژن 3PE80)EX) 40546
اميركبير پلي اتيلن سبك خطيAA 0209 39323
ايلام پلي اتيلن سنگين تزريقيJ 2200 36520
ايلام پلي اتيلن سنگين اكستروژن 3PE80)EX) 40546
ايلام پلي اتيلن سنگين فيلم 8200B 38468
آبادان پلي وينيل كلرايد 57S 34618
آبادان پلي وينيل كلرايد 60S 33044
آبادان پلي وينيل كلرايد 65S 31471
آبادان پلي وينيل كلرايد 70S 34618
بندر امام استايرن بوتادين رابر روشن 1502 50357
بندر امام استايرن بوتادين رابر تيره 1500 50357
بندر امام استايرن بوتادين رابر تيره 1712 46791
بندر امام پلي اتيلن سنگين تزريقي 0500HI 36520
بندر امام پلي اتيلن سنگين تزريقيHI0500UA 37233
بندر امام پلي اتيلن سنگين بادي 0035 37505
بندر امام پلي اتيلن سبك فيلم 0075 41110
بندر امام پلي اتيلن سبك فيلم 0200 41110
بندر امام پلي وينيل كلرايد 6058S 33375
بندر امام پلي وينيل كلرايد 6558S 31471
بندر امام پلي وينيل كلرايد 7054S 34964
پلي پروپيلن جم پلي پروپيلن فيلمHP525J 38327
پلي پروپيلن جم پلي پروپيلن نساجيHP510L 37970
پلي پروپيلن جم HP 552R 37970
پلي پروپيلن جم پلي پروپيلن نساجيHP550J 37970
پلي پروپيلن جم پلي پروپيلن شيمياييEP548R 43034
پلي پروپيلن جم پلي پروپيلن شيمياييEP440L 43034
پلي پروپيلن جم پلي پروپيلن شيمياييEP440G 43034
پلي پروپيلن جم پلي پروپيلن شيمياييRP340R 44104
پلي پروپيلن جم پلي پروپيلن شيمياييRPX 345S 45353
پلي پروپيلن جم پلي پروپيلن شيمياييEPX 548 T 43962
پلي پروپيلن جم HP 564 S 39753
پلي پروپيلن جم EP3130UV 46173
پلي نار پلي پروپيلن نساجي 060SF 37970
پلي نار پلي پروپيلن نساجي 030SIF 37970
پلي نار پلي پروپيلن نساجي 1160SF 37970
پلي نار پلي پروپيلن نساجي 250PYI 37970
پلي نار P CR- -380 39218
تبريز پلي استايرن مقاوم 7240 50002
تبريز پلي استايرن معمولي 1540 47018
تبريز پلي استايرن معمولي 1460 44734
تبريز پلي استايرن معمولي 1160 42450
تبريز ABS 68370
تبريز پلي استايرن انبساطي 100 49032
تبريز پلي استايرن انبساطي 200 49032
تبريز پلي استايرن انبساطي 300 49032
تبريز پلي استايرن انبساطي 400 47644
تبريز پلي استايرن انبساطي 500 44632
تبريز EPS Oversize 44632
تبريز EPS Fine 42036
تبريز EPS SuperFine 42036
تبريز پلي اتيلن سبك خطيAA 0209 39323
تبريز پلي اتيلن سبك خطيKJ 0209 40563
تبريز پلي اتيلن سبك خطيAA 0220 39323
تبريز پلي اتيلن سبك خطيKJ 0220 40036
تبريز پلي اتيلن سنگين دوراني 3840 38163
تبريز پلي اتيلن سنگين تزريقيEA 6070 36520
تبريز پلي اتيلن سنگين تزريقيUA 6070 37233
تبريز پلي اتيلن سنگين تزريقيEA 5218 36520
تبريز پلي اتيلن سنگين تزريقيUA 5218 37233
تبريز پلي اتيلن سنگين تزريقيSA 5030 38711
تبريز پلي اتيلن سنگين تزريقيEA 5030 37998
تبريز پلي اتيلن سنگين تزريقيEA 4440 37267
تبريز پلي اتيلن سنگين تزريقيUA 4440 37981
تبريز پلي اتيلن سنگين تزريقيEA 5218 36520
تبريز پلي اتيلن سنگين تزريقيUA 6040 37233
بانيار EPS 100-FR 50816
بانيار EPS 200-FR 50816
بانيار EPS 300-FR 50816
بانيار EPS 400-FR 49848
بانيار EPS 500-FR 46729
طاهاسازان پيشتاز پلي استايرن معمولي 35GP 47018
طاهاسازان پيشتاز پلي استايرن معمولي 26GP 44734
جم پلي اتيلن سنگين بادي 3BL 37505
جم پلي اتيلن سنگين بادي 4BL 37505
جم پلي اتيلن سنگين تزريقي 60507 36520
جم پلي اتيلن سنگين تزريقيUV 60507 37233
جم پلي اتيلن سنگين تزريقي 52518 36520
جم پلي اتيلن سنگين تزريقيUV 52518 37233
جم پلي اتيلن سنگين تزريقي 52505 36520
جم پلي اتيلن سنگين تزريقيUV 52505 37233
جم پلي اتيلن سنگين تزريقي 52511 36520
جم پلي اتيلن سنگين اكستروژن 3PE100)EX) 41496
جم پلي اتيلن سنگين اكستروژن 3PE80)EX) 40546
جم پلي اتيلن سنگين تزريقي 52502 42363
جم پلي اتيلن سنگين تزريقيSU 52502 43190
جم پلي اتيلن سنگين اكستروژنS 5000 40251
جم پلي اتيلن سنگين دورانيUV 38504 38163
جم پلي اتيلن سبك خطيAA 22501 39323
جم پلي اتيلن سبك خطيKJ 22501 40563
جم پلي اتيلن سبك خطيXF5N 18 41106
جم پلي اتيلن سبك خطي دورانيUV 32604 37798
جم پلي اتيلن سنگين تزريقي 60511 36520
جم پلي اتيلن سنگين تزريقيUV 60511 37233
جم پلي اتيلن سنگين تزريقي 60505 36520
جم پلي اتيلن سنگين تزريقيUV 60505 37233
خوزستان اپوكسي رزين جامد محلول در زايلين 75E01X 75200
خوزستان اپوكسي رزين مايع 06E 82600
خوزستان پلي كربنات 0710PGPC 82000
رجال پلي پروپيلن نساجيRG3212E 43034
رجال پلي پروپيلن نساجيRG1101XXS 37970
رجال پلي پروپيلن نساجيRG1101S 37970
رجال پلي پروپيلن نساجيRG1101XS 37970
رجال پلي پروپيلن نساجيRG1101P 37970
رجال پلي پروپيلن نساجيRG1101XP 37970
رجال پلي پروپيلن نساجيRG1101XN 37970
رجال پلي پروپيلن نساجيRG1104K 38327
رجال پلي پروپيلن نساجيRG1102H 37970
رجال پلي پروپيلن نساجيRG1102L 37970
رجال پلي پروپيلن نساجيRG1102XK 37970
شازند PP R- 270G 43034
شازند PP EP X CI- 2 43034
شازند PP EP X CE- 2 43034
شازند PP-ARP 230 43034
شازند پلي پروپيلن نساجيHP565S 39753
شازند PP R 40 43034
شازند PP R 60 43034
شازند پلي پروپيلن نساجيHP550J 37970
شازند پلي پروپيلن نساجيHP552R 37970
شازند پلي پروپيلن نساجيHP554P 37970
شازند پلي پروپيلن پزشكيV30GA 39218
شازند پلي پروپيلن نساجيV30S 37970
شازند پلي اتيلن سنگين تزريقيEA 5620 36520
شازند پلي اتيلن سنگين اكستروژن 3PE80)EX) 40546
شازند پلي اتيلن سنگين فيلم 5EX 38468
شازند پلي اتيلن سنگين بادي 3BL 37505
شازند پلي اتيلن سنگين دورانيUA 3840 38163
شازند PBR 49644
شازند PBR -1210S 54637
شازند پلي اتيلن سبك خطيKJ 0209 40563
شازند پلي اتيلن سبك خطيAA 0209 39323
شازند پلي اتيلن سبك خطيAA 0410 39323
شهيدتند گويان پلي اتيلن ترفتالات بطريBG840S 36934
شهيدتند گويان پلي اتيلن ترفتالات بطريBG840N 35853
شهيدتند گويان پلي اتيلن ترفتالات بطريBG820S 36630
شهيدتند گويان پلي اتيلن ترفتالات بطريBG820N 35549
شهيدتند گويان پلي اتيلن ترفتالات بطريBG800N 34738
شهيدتند گويان پلي اتيلن ترفتالات بطريBG800S 35785
شهيدتند گويان پلي اتيلن ترفتالات بطريBG780N 33859
شهيدتند گويان پلي اتيلن ترفتالات بطريBG780S 34907
شهيدتند گويان پلي اتيلن ترفتالات بطريBG760N 33690
شهيدتند گويان پلي اتيلن ترفتالات بطريBG760S 34738
شهيدتند گويان پلي اتيلن ترفتالات بطريBG730N 33555
شهيدتند گويان پلي اتيلن ترفتالات بطريBG730S 34603
شهيدتند گويان PET S آمورف 34400
شهيدتند گويان PET N آمورف 33386
شهيدتند گويان پلي اتيلن ترفتالات نساجيTG640S 33065
شهيدتند گويان پلي اتيلن ترفتالات نساجيTG640N 32072
شهيدتند گويان پلي اتيلن ترفتالات نساجيTG620S 32553
شهيدتند گويان پلي اتيلن ترفتالات نساجيTG620N 31592
شهيدتند گويان پلي اتيلن ترفتالات نساجي سوپربرايتTG620SB S 32713
شهيدتند گويان پلي اتيلن ترفتالات نساجي سوپربرايتTG620SB N 31752
شهيدتند گويان پلي اتيلن ترفتالات نساجي سوپربرايتTG640SB S 34377
شهيدتند گويان پلي اتيلن ترفتالات نساجي سوپر برايتTG640SB N 33353
غدير پلي وينيل كلرايد 65S 31471
غدير پلي وينيل كلرايد 57S 34618
لاله پلي اتيلن سبك فيلم 00TX2102 41110
لاله پلي اتيلن سبك فيلم 47TN2101 41110
لاله پلي اتيلن سبك تزريقيT 1922 41823
لاله پلي اتيلن سبك فيلم 47TC2404 41110
لاله پلي اتيلن سبك فيلم 01TN2102 41110
لاله پلي اتيلن سبك فيلم 00TC2004 41110
لاله پلي اتيلن سبك فيلم 42TN2100 41110
لاله پلي اتيلن سبك فيلم 00TN2100 45221
مارون پلي اتيلن سنگين فيلم 5EX 38468
مارون پلي اتيلن سنگين تزريقي 4I 36520
مارون پلي اتيلن سنگين تزريقيI4UV 37233
مارون پلي پروپيلن نساجيC30S 37970
مارون پلي پروپيلن نساجيV30S 37970
مارون پلي پروپيلن نساجيZ30S 37970
مارون پلي پروپيلن نساجيZ30G 37970
مارون پلي پروپيلن نساجيV30G 37970
مارون پلي پروپيلن نساجيF30G 37970
مارون پلي پروپيلن نساجيV79S 37970
مارون پلي پروپيلن نساجيV79G 37970
مارون پلي پروپيلن شيمياييX30G 37970
مارون پلي پروپيلن شيمياييMR230C 43034
مارون پلي پروپيلن شيمياييHP500J 37970
مارون پلي پروپيلن شيمياييEP1X35AF 38327
مارون پلي پروپيلن شيمياييT30G 37970
مارون پلي پروپيلن شيمياييT31SE 37970
مارون پلي پروپيلن شيمياييEPC40R 43034
نويد زرشيمي پلي پروپيلن شيمياييZH515MA 40288
نويد زرشيمي پلي پروپيلن فيلمZH525J 38327
نويد زرشيمي پلي پروپيلن شيمياييZR230C 43034
نويد زرشيمي پلي پروپيلن شيمياييZB332C 43034
نويد زرشيمي پلي پروپيلن شيمياييZB332L 43034
نويد زرشيمي پلي پروپيلن نساجيZH510L 37970
نويد زرشيمي پلي پروپيلن نساجيZH550J 37970
نويد زرشيمي پلي پروپيلن شيمياييZH500M 37970
نويد زرشيمي پلي پروپيلن نساجيZH520J 38327
نويد زرشيمي پلي پروپيلن نساجيHP552R 37970
نويد زرشيمي ZH 422 H 38505
نويد زرشيمي ZR 340R 44104
نويد زرشيمي ZR348T 43962
مهر پلي اتيلن سنگين فيلمF 7000 38468
قائد بصير اكريلونيتريل بوتادين استايرن 50 – گريد طبيعي 68370
قائد بصير ABS 75 80260
پليمر كرمانشاه پلي اتيلن سنگين تزريقي 3I 36520
پليمر كرمانشاه پلي اتيلن سنگين تزريقيI3UV 37233
پليمر كرمانشاه پلي اتيلن سنگين تزريقي 4I 36520
پليمر كرمانشاه پلي اتيلن سنگين تزريقيI4UV 37233
پليمر كرمانشاه پلي اتيلن سنگين بادي 3BL 37505
پليمر كرمانشاه پلي اتيلن سنگين فيلم 2EX 40251
پليمر كرمانشاه پلي اتيلن سنگين فيلم 5EX 38468
لرستان پلي اتيلن سنگين تزريقي 04B54 37233
لرستان پلي اتيلن سنگين تزريقي 07N62 36520
لرستان پلي اتيلن سنگين تزريقيUV 62107 37233
لرستان پلي اتيلن سنگين نخ رشته اي 7HD48BF 40251
مهاباد پلي اتيلن سبك خطي 01B22 39323
مهاباد پلي اتيلن سبك خطي 02B22 39323
مهاباد پلي اتيلن سبك خطي 03B22 39323
تخت جمشيد لاتكس 14604
تخت جمشيد پارس پلي استايرن معمولي 1551G 47018
كردستان پلي اتيلن سبك فيلم 02E2420 41110
كردستان پلي اتيلن سبك فيلم 08F2420 41110
كردستان پلي اتيلن سبك فيلم 03F2420 45221
*براي محاسبه قيمت گريد مشكي بر اساس قيمت تمام شده،به قيمتNatural  آن ،3200ريال اضافه مي گردد
**براي محاسبه قيمت گريد مشكي براساس قيمت تمام شده،به قيمتNatural  آن ،3500ريال اضافه مي گردد
مجتمع توليدي محصول قيمت (ريال بر كيلوگرم)
پتروشيمي آرياساسول C+3 9711
پتروشيمي اروميه كريستال ملامين 49038
پتروشيمي اروند سود كاستيك 7235
پتروشيمي اميركبير برش سنگين 10200
پتروشيمي برزويه آروماتيك سنگين 18461
پتروشيمي برزويه ارتوزايلن5.99% 23403
پتروشيمي برزويه پارازايلين 26207
پتروشيمي بندرامام گاز بوتان صنعتي 13909
پتروشيمي بندرامام گاز پروپان صنعتي 13731
پتروشيمي بندرامام بنزن*** 34305
پتروشيمي بندرامام زايلين مخلوط 21940
پتروشيمي بندرامام گاز مايع صنعتي 13873
پتروشيمي بيستون الكيل بنزن خطي 39409
پتروشيمي پارس استايرن منومر 37932
پتروشيمي پارس پنتان پلاس 12223
پتروشيمي تندگويان اسيد ترفتاليك 23557
پتروشيمي جم برش سنگين 10200
پتروشيمي خراسان آمونياك (گاز) 4815
پتروشيمي خراسان اوره پريل 7472
پتروشيمي خراسان كريستال ملامين 49038
پتروشيمي رازي گوگرد 2764
پتروشيمي رازي دي آمونيوم فسفات 12661
پتروشيمي رازي اوره صنعتي گرانوله 6758
پتروشيمي زاگرس متانول 7641
پتروشيمي شازند برش سنگين 10200
پتروشيمي شازند تري اتانول آمين 41014
پتروشيمي شازند دي اتانول آمين 37447
پتروشيمي شازند منو اتيلن گلايكول 26855
پتروشيمي شازند دي اتيلن گلايكول 24519
پتروشيمي شازند تري اتيلن گلايكول 36630
پتروشيمي شازند منو اتانول آمين 38695
پتروشيمي شازند ايزوبوتانل 23182
پتروشيمي شازند نرمال بوتانول 26793
پتروشيمي شازند دي اتيل هگزانول 31563
پتروشيمي شيراز متانول 7641
پتروشيمي شيراز آمونياك (گاز) 4815
پتروشيمي شيراز اوره پريل 7472
پتروشيمي شيراز نيترات آمونيوم كشاورزي 4030
پتروشيمي فن آوران اسيد استيك 14465
پتروشيمي فن آوران متانول 7641
پتروشيمي كارون تولوئن دي ايزو سيانات (TDI) 116719
پتروشيمي كارون متيلن دي فنيل دي ايزوسياناتMDI  پليمري 92726
پتروشيمي كارون متيلن دي فنيل دي ايزوسياناتMDI  خالص 101999
پتروشيمي كرمانشاه اوره صنعتي گرانوله 6758
پتروشيمي مارون دي اتيلن گلايكول 24519
پتروشيمي مارون منو اتيلن گلايكول 26855
فرساشيمي دي اتيلن گلايكول 24519
فرساشيمي منو اتيلن گلايكول 26855
قيمت تلفيقي

همچنین چک کنید

توان تولید پلی اتیلن مکزیک افزایش می یابد

مکزیک با هدف افزایش ظرفیت تولید پلی اتیلن خود چندین طرح توسعه ای را برنامه …